Legger waterkeringen vastgesteld

7 september 2018 Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 3 september 2018 de Legger waterkeringen’ (partiële herziening 2018) vastgesteld. In de legger staan de vorm en afmetingen van de dijken en de bijbehorende beschermingszones.

Zienswijzen
De ontwerp-legger heeft tot en met 29 juni 2018 te inzage gelegen. Daarop zijn zienswijzen ingediend, die hebben geleid tot een beperkte aanpassing van de legger.
De vastgestelde legger vindt u hier.  

Dijkversterkingen
Uiterlijk in 2050 moeten alle dijken voldoen aan de nieuwe normen. De komende jaren gaan we de dijken daarom versterken. Dat doen wij in nauw overleg met bewoners en bedrijven in de omgeving. Dan zal precies worden vastgelegd waar en hoe de dijk zal worden aangepast.
Op dit moment worden de plannen gemaakt voor het gebied tussen Ravenstein en Lith (www.meanderendemaas.nl). Vanaf volgend jaar zullen wij starten met het gebied tussen Katwijk (spoorbrug A50) en Ravenstein. De  overige dijkversterkingen komen na 2022 aan bod.