Waterschap past legger primaire waterkeringen Maas aan

23 januari 2018 Wie aan een dijk aan de Maas woont, kan te maken krijgen met nieuwe beperkingen voor bouw- of grondwerkzaamheden. Waterschap Aa en Maas past namelijk de leggers (kaarten van de verschillende zones van de dijk waar restricties gelden) voor de dijken aan de Maas aan. Dat is nodig, omdat er vanaf 1 januari 2017 nieuwe normen voor waterveiligheid zijn ingegaan. Ook willen we de informatie beter ontsluiten, zodat iedereen eenvoudig kan zien welke regels er in een bepaald gebied gelden. De nieuwe legger wordt ter inzage gelegd. Dit voorjaar informeren we inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden tijdens inloopavonden over de aanpassingen.

In de dijk en aangrenzende zones gelden restricties aan het uitvoeren van werkzaamheden. Deze restricties kunnen bijvoorbeeld gaan over het bouwen van een huis, het ontgraven van grond of het leggen van kabels of leidingen. Het waterschap moet  toezien dat er geen werkzaamheden plaatsvinden die schade zouden kunnen toebrengen aan een dijk. Deze restricties zijn opgenomen in een zogeheten keur (verordening).

Nieuwe regelgeving
Het waterschap is verplicht om een legger en keur te hebben en om deze regelmatig aan te passen aan de nieuwe situatie. Per 1 januari 2017 zijn de nieuwe normen voor waterveiligheid van kracht gegaan en daarom gaat Aa en Maas alle primaire waterkeringen in het gebied aan de Maas toetsen aan deze nieuwe, landelijke regelgeving. Het beheergebied van het waterschap loopt van Boxmeer in het oosten tot Waalwijk in het westen. De verwachting is dat tot 2050 alle waterkeringen moeten worden verbeterd. In de nieuwe legger wordt al rekening gehouden met de ruimte die hiervoor nodig is.

Digitale ontsluiting
Voor het gehele gebied met primaire waterkeringen aan de Maas zijn op dit moment negen leggers beschikbaar. Dit wordt uiteindelijk teruggeleid naar één centrale legger, met daarop alle actuele informatie. Deze informatie wordt op dat moment ook digitaal ontsloten en is dan beschikbaar voor iedereen die een vergunning in het kader van de waterwet of omgevingswet wil aanvragen of aan het voorbereiden is. Op dit moment is nog niet alle informatie digitaal voorhanden.

Inloopavonden 
Om alle betrokken zo goed mogelijk te informeren over de aanpassingen in de legger worden dit voorjaar inloopavonden in het gebied georganiseerd. De nieuwe legger wordt ook ter inzage gelegd. Inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden worden hierover nader geïnformeerd. 

 Aa en Maas heeft over de nieuwe legger afstemming met het project Meanderende Maas in Ravenstein – Lith. Het waterschap voert met dit project een van haar kerntaken uit: het waarborgen van de veiligheid tegen overstromingen en het voorkomen van wateroverlast. We werken hierbij samen met de gemeenten in het gebied, provincie Noord-Brabant en diverse natuurorganisaties.