Baggeren Graafsche Raam van start

13 februari 2018 Op 26 februari 2018 starten de voorbereidingen voor baggerwerkzaamheden in de Graafsche Raam in opdracht van waterschap Aa en Maas. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase wordt gebaggerd tussen de Stoofweg tot aan het gemaal Van Sasse aan de Mars en Wijthdijk. Dit traject wordt uitgevoerd tussen 5 maart en 15 april 2018. In de tweede fase wordt er gebaggerd tussen de Maas (de Oude Haven) en de Raam. Dit traject wordt uitgevoerd tussen 13 augustus en 28 oktober 2018.

Onderzoeken
Om het baggeren goed uit te kunnen voeren is voorafgaand aan de werkzaamheden een aantal  onderzoeken uitgevoerd. Denk aan onderzoeken met betrekking tot waterbodemkwaliteit, hoeveelheden af te voeren baggerspecie*, ecologie en eventueel aanwezige munitie.

In overleg met de gemeente Grave is besloten om alle baggerspecie direct af te voeren naar een gecertificeerde stortlocatie.

Onderhoud
Baggeren is een belangrijke vorm van het gebruikelijke onderhoud. Zonder baggeren slibben sloten en beken  dicht. Daardoor kan er onvoldoende water aan- of afgevoerd worden, wat bij hevige regenval tot overstromingen kan leiden. Ook kan de waterkwaliteit verslechteren omdat er minder zuurstof aanwezig is. Vissterfte en stank kunnen bij aanhoudende warmte dan het gevolg zijn.

Vragen
Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met waterschap Aa en Maas. U kunt uw vragen stellen via e-mail of telefonisch aan:

G. Helmes: ghelmes@aaenmaas.nl, 06-13436650  of
P. Bolt: pbolt@aaenmaas.nl, 06-50270346

Gebiedsplan Raam
De komende jaren gaat het waterschap met samenwerkingspartners en belanghebbenden in het gebied rond de Raam nog meer werkzaamheden uitvoeren om onder andere de water aan- en afvoer te optimaliseren. Dit gebeurt binnen het project ‘Gebiedsplan Raam’, onderdeel van het samenwerkingsverband de Verborgen Raamvallei. Op dit moment zijn alle opgaven in het gebied in kaart gebracht en wordt er een visie geschreven met de plannen voor de toekomst. Belangrijke doelen van het project zijn: ruimte voor beekontwikkeling en ecologische verbindingszones, verbeteren van de toegankelijkheid en de cultuurhistorische waarde van het gebied en we streven naar een goed waterpeil voor landbouw en natuur. Meer informatie over het project is te vinden op www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam.

* Baggerspecie is niet de oorspronkelijke bodem van een sloot/beek maar een laag die zich op de bodem bevindt die tot stand komt door bijvoorbeeld bladafval of meegevoerd zand.