Beverholen bij Peelkanaal worden dichtgemaakt

10 april 2018 Woensdag 11 april start waterschap Aa en Maas met het dichtmaken van een aantal beverholen bij het Peelkanaal. Deze holen zorgen voor een onveilige situatie waardoor het pad langs het kanaal, dat gebruikt wordt voor onderhoud en als fietspad, sinds eind januari niet gebruikt kan worden. Tegelijkertijd wordt dan snoeihout in de buurt van de beverholen verwijderd.

Beverholen
In de taluds van het Peelkanaal zitten verschillende beverholen. Tussen de Koestraat en Jaegerweg in Mill heeft een bever gegraven onder het pad dat gebruikt wordt voor onderhoud en als fietspad.  Door de aanwezigheid van de holen met gangen is het pad onveilig geworden.  Het zou bijvoorbeeld in kunnen storten.

In de maanden februari en maart van dit jaar hebben externe deskundigen de situatie bekeken en een advies uitgebracht hoe het pad weer veilig kan worden gemaakt. Zo is de aanwezigheid van de bevers en het gebruik van de holen gemeten. Daarbij is vastgesteld dat er bever(s) actief zijn op die locatie en welke holen in gebruik zijn. De holen die dichtgemaakt worden, zijn niet meer in gebruik.

Afvoeren snoeihout
Het hout dat in januari is gesnoeid langs het Peelkanaal wordt ook verwijderd. Doordat in januari de aanwezigheid van bevers bleek, was dit nog niet opgeruimd.  

Planning
Woensdag 11 april worden de werkzaamheden onder toezicht van een ecoloog uitgevoerd.

Bevers
Bevers zijn een beschermde diersoort. Ze komen in natuurgebieden steeds vaker voor, inmiddels op meer dan 30 plekken in Zuidoost Brabant. Daar waar de situatie het toelaat, zijn bevers meer dan welkom. Het komt helaas steeds vaker voor dat de aanwezigheid van bevers overlast veroorzaakt zoals hier het geval is. Er moeten dan maatregelen worden getroffen.  

Beverprotocol

Waterschap Aa en Maas heeft samen met de andere Brabantse waterschappen en in overleg met de provincie Noord-Brabant een beverprotocol opgesteld. In dit protocol staat beschreven welk afwegingskader het waterschap hanteert en wat de handelswijze is bij ingrijpen op locaties met bevers. Het doel van het protocol is om zorgvuldig en transparant te kunnen werken volgens de Wet natuurbescherming.