Waterschap Aa en Maas zet extra in op aanpak klimaatverandering en verbetering waterkwaliteit

27 oktober 2017 Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft ingestemd met de begroting voor 2018. Twee belangrijke punten zijn de extra inzet op de aanpak van klimaatverandering en op het verbeteren van de waterkwaliteit. Door deze extra inzet zullen de kosten stijgen en krijgen bedrijven en huishoudens in 2018 te maken met een verhoging van de waterschapsbelasting van circa 2%. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt op 17 november een besluit over de begroting en de belastingtarieven.

Te droog of te nat 

Voor het waterbeheer in Nederland liggen er voor de komende jaren grote uitdagingen. Iedereen herkent de steeds vaker voorkomende weersextremen met hevige regenval en extreme droogte. Om de gevolgen hiervan te beperken zijn extra maatregelen nodig. Maatregelen van het waterschap en van inwoners en bedrijven. Zo kunnen huiseigenaren in bebouwd gebied helpen door tegels in de tuin te vervangen door plantjes of door een regenton te plaatsen. Agrariërs kunnen bijvoorbeeld bijdragen door de bodemstructuur in het landelijk gebied te verbeteren. Het waterschap houdt in de begroting voor 2018 rekening met extra uitgaven om meer ruimte in het watersysteem te creëren. Bijvoorbeeld door beken en sloten te verbreden, zodat deze meer water kunnen bergen als het hevig regent.

Ook zal Aa en Maas in 2018 de mogelijkheden in beeld brengen om zelf nog duurzamer te opereren. Hiervoor wordt onder meer een plan uitgewerkt over hoe het waterschap energieneutraal kan opereren. Hiermee wil het waterschap het goede voorbeeld geven en voorkomen dat het zelf bijdraagt aan klimaatverandering.

Medicijnresten in water ook onderdeel van regeerakkoord

Een andere uitdaging is het verbeteren van de waterkwaliteit. Daar is de afgelopen jaren al aan gewerkt met verbeteringen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties en met een meer natuurlijke inrichting van beken. De verbetering van de waterkwaliteit gaat echter te langzaam en er komen nieuwe problemen bij, zoals medicijnresten in het water. Om die verbetering te versnellen en de nieuwe problemen aan te pakken is landelijk de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater in het leven geroepen. Naast de waterschappen heeft het Rijk hier een belangrijke (wetgevende) rol in, evenals provincies, gemeenten, agrarische sector en huiseigenaren.

Het waterschap trok al eerder aan de bel om de vervuiling van water door medicijnresten onder de aandacht te brengen en Aa en Maas was ook het eerste waterschap dat met extra maatregelen kwam om deze vervuiling tegen te gaan. In het regeerakkoord is 30 miljoen euro extra uitgetrokken om medicijnvervuiling in het water tegen te gaan. Het dagelijks bestuur ziet dit als een belangrijke bevestiging voor de aanpak van het waterschap.
Een van de extra maatregelen die Aa en Maas neemt is een pilot om verschillende technieken te vergelijken waarmee medicijnresten uit het water kunnen worden verwijderd en om vast te stellen welke techniek het meest doelmatig en veilig is om toe te passen in rioolwaterzuiveringsinstallaties. De uitkomsten zijn ook landelijk van belang, omdat rioolzuiveringsinstallaties momenteel maar 65% van alle medicijnresten die in het water terecht komen, uit het water kunnen halen.

Veilig tegen water

Waterveiligheid is ook in 2018 een belangrijk onderdeel van de begroting. Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe, strengere normen voor de bescherming tegen overstromingen uit de grote rivieren zoals de Maas. Uiterlijk in 2050 moet ook Aa en Maas aan die nieuwe normen voldoen. Hiervoor zijn maatregelen nodig langs de hele Maas in Noord-Oost-Brabant. Aa en Maas brengt nu samen met andere partijen, waaronder gemeenten, in kaart welke maatregelen nodig en wenselijk zijn op het traject tussen Ravenstein en Lith. In 2018 begint het waterschap met de voorbereidingen voor eenzelfde project voor het traject tussen Cuijk en Ravenstein.

Definitieve goedkeuring begroting 2018   

Op 17 november neemt het algemeen bestuur van het waterschap een definitief besluit over de begroting voor 2018 en daarmee over de belastingtarieven.