Oproep waterschap: houd de dijk veilig

6 oktober 2017 Het is 1 oktober geweest, dat betekent dat het hoogwaterseizoen is begonnen. Om de dijken veilig te houden, gelden er strenge regels: van 1 oktober tot 1 april mogen er géén werkzaamheden op of aan de Maasdijk of de regionale keringen plaatsvinden. Dat geldt ook voor de beschermingszone van maximaal 100 meter aan weerszijden van de dijk.

Hoogwater mogelijk

De dijken moeten de komende maanden bestand zijn tegen hoge waterstanden op rivieren, kanalen en beken. William de Kleijn, lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas: “We beschermen vele duizenden inwoners, agrarische en industriële bedrijven tegen hoog water van de Maas. Een veilige Maasdijk is van levensbelang en daarom zien wij toe op strenge regels. Hetzelfde geldt voor de dijken en keringen van kleinere beken en kanalen”.

De regels zijn streng, maar nodig; zelfs een oppervlakkige beschadiging door bijvoorbeeld crossmotoren of graafwerkzaamheden, kan grote gevolgen hebben. Raakt de grasmat beschadigd, dan kan door waterkracht uitholling of uitspoeling plaatsvinden waardoor een dijk uiteindelijk kan bezwijken.

Waterschap Aa en Maas vraagt dan ook aan dijkbewoners om illegale activiteiten of vandalisme altijd direct te melden bij het Klantcontactcentrum van waterschap Aa en Maas via 088 - 17 88 000.

Regels voor veiligheid

De regels in het kort:

  • Van 1 oktober tot 1 april is het hoogwaterseizoen. Tijdens deze periode zijn álle werkzaamheden op of aan de Maasdijk, de regionale keringen én in de bijbehorende beschermingszone verboden.
  • Onder werkzaamheden vallen álle bouw-, graaf- of sloopwerkzaamheden, inclusief het planten of kappen van een boom, tuininrichting, of het leggen van kabels of leidingen. 
  • Wie zich niet aan de regels houdt, loopt het risico dat het werk wordt stilgelegd. Overtreders krijgen bovendien een boete opgelegd. 
  • Van 1 april tot 1 oktober zijn werkzaamheden alléén toegestaan met een watervergunning. Dijkbewoners of grondeigenaren kunnen hierover altijd contact opnemen met het waterschap. 

Kijk voor de volledige regels op: www.aaenmaas.nl/keur.

Bij werkzaamheden: neem altijd eerst contact op met het waterschap!

De medewerkers van waterschap Aa en Maas denken graag vooraf mee over de plannen van dijkbewoners, grondeigenaren, gemeenten, projectontwikkelaars of architecten. Zo krijgen belanghebbenden eerder duidelijk wat wel of niet kan tussen 1 april en 1 oktober. Dat bespaart een hoop ongemak, ergernissen en onnodige kosten en het houdt de dijken veilig!

Op www.aaenmaas.nl/legger kunnen bezoekers zien hoe een perceel ligt ten opzichte van de waterkering met de beschermingszone. Voor meer informatie of meldingen kunnen mensen bellen met het Klantcontactcentrum van waterschap Aa en Maas via 088 - 17 88 000.

Voor het aanvragen van een vergunning kijk op: www.aaenmaas.nl bij ‘Vergunningen en regels’.

 

Maasdijk en kades

De Maasdijk (in het beheergebied van waterschap Aa en Maas) is ruim 110 kilometer lang en ligt in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Oss, ’s-Hertogenbosch, Heusden en Waalwijk. De regionale waterkeringen liggen langs de Dieze, de Aa, de Groote Wetering, het Afleidingskanaal en het Drongelens kanaal en beschermen ook tegen overstroming, schade en overlast. De bijzondere ‘compartimenteringsdijk’ tussen ’s-Hertogenbosch en Hedikhuizen ligt niet aan het water. Deze dijk houdt het water tegen in het geval dat de Maasdijk doorbreekt.

Meanderende Maas

Om inwoners en bedrijven in Oss en ’s-Hertogenbosch en omgeving ook in de toekomst te beschermen, moet de Maasdijk tussen Ravenstein en de stuw bij Lith in 2028 verbeterd zijn.

De projectorganisatie ‘Meanderende Maas’ wil de waterveiligheid vergroten door dijkverbetering en rivierverruiming. Met een gezamenlijke aanpak kan werk met werk gemaakt worden. Dit biedt aan Brabantse en aan de Gelderse kant van de Maas kansen voor natuur, recreatie, economie, cultuurhistorie en leefomgeving. Bewoners en bedrijven zijn van harte uitgenodigd om mee te denken. Kijk voor de mogelijkheden op www.meanderendemaas.nl. Belangstellenden kunnen zich hier ook aanmelden op de nieuwsbrief.

Dijkweetjes

Meer weten over wat dijken nu precies zijn en hoe ze zijn ontstaan? Kijk dan op www.aaenmaas.nl/dijkweetjes.