Minder medicijnresten, schoner water

19 december 2017 Waterschap Aa en Maas bereidt zich voor op de toekomst ten aanzien van veilig, voldoende en schoon water. De ambities voor schoon water en specifiek voor het voorkomen en verwijderen van medicijnresten in (afval)water, staan beschreven in de afvalwaterstrategie, door het Algemeen Bestuur van Aa en Maas begin juli goedgekeurd. Ook landelijk leeft de ambitie ten aanzien van medicijnresten. Zo trekt het kabinet 30 miljoen uit voor de introductie van extra zuiveringsstappen. En heeft de onderzoeksorganisatie van de waterschappen, Stowa, een indicatie uitgewerkt die de mogelijke impact van medicijnen, vanuit zuiveringen, lokaal in beeld brengt. Aa en Maas neemt deze analyse mee in de uitwerking van de afvalwaterstrategie medicijnen.

Acties in 2018 in lijn van de afvalwaterstrategie
* Aa en Maas gaat in 2018 de landelijke bronaanpak (medicijnen die niet in water komen hoeven er ook niet uit) samen met provincie en collega waterschappen in Brabant verder brengen. Dit is belangrijk, want steeds meer mensen slikken medicijnen. Resten hiervan komen via ontlasting en urine in het afvalwater terecht. Ook worden medicijnen, die over (de datum) zijn, vaak weggespoeld via gootsteen of toilet. Werk aan de winkel dus om mensen bewust te maken: weet wat je slikt, leef gezond, spoel geen medicijnen door. Lever deze in bij je apotheek of bij klein chemisch afval!

* In 2018 voert  Aa en Maas een technische pilot uit. Hierin onderzoeken we of reeds bewezen technieken, toegepast in andere sectoren, ook ingezet kunnen worden bij het zuiveren van stedelijk afvalwater, want dit is nog onvoldoende onderzocht. In dit onderzoek bestuderen we ook hoe verschillende stoffen verwijderd kunnen worden in één zuiveringsstap.

Richtinggevend Stowa-rapport
Aanvullend op de ambities van Aa en Maas en te nemen maatregelen uit de afvalwaterstrategie, heeft Aa en Maas nu de beschikking over de resultaten uit het landelijke onderzoek van Stowa. Stowa onderzocht welke zuiveringen in Nederland effect kunnen hebben op de ecologische waterkwaliteit en op de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater als grondstof voor drinkwaterbedrijven. Het rapport is richtinggevend (gebaseerd op landelijke kentallen) en beveelt dan ook aan om regionaal de hotspotanalyse nader uit te werken en op basis daarvan mogelijke vervolgscenario’s te omschrijven. Aa en Maas was al bezig met het verrichten van metingen en neemt de zuiveringen die in meer of mindere mate aangemerkt worden als hotspot hierin mee.

Op basis van deze metingen en de pilot, brengt Aa en Maas mogelijke vervolgscenario’s in kaart. Aa en Maas gaat dit doen in samenspraak met externe partijen. In het Maasstroomgebied werken we al langer samen met drinkwatermaatschappijen, Rijkswaterstaat en andere waterschappen, in het onderzoeksproject ’Schone Maaswaterketen’: schone Maas en schone beken en rivieren die in de Maas uitmonden.

Eind 2018 wil Aa en Maas de onderzoeken afronden met een eigen prioritering van zuiveringen die in aanmerking kunnen komen voor gerichte zuivering op medicijnresten.

Lees meer over

Gezondheid