Watererfgoed benutten binnen het waterbeheer

20 maart 2017 In opdracht van waterschap Aa en Maas is in de periode van juni tot december 2016 het project 'Watererfgoed benutten binnen het waterbeheer, casestudy watermolenlandschappen' uitgevoerd.

Waterschap Aa en Maas zoekt naar manieren om watererfgoed op effectieve wijze in te zetten voor waterbeheer. Doel van het project is om na te gaan of herstel/hergebruik van landschapssystemen rondom (voormalige) watermolens een bijdrage kan leveren aan de wateropgaven binnen de beleidsontwikkelingen van het waterschap. Het project sluit hierbij aan op onderwerpen binnen het Deltaprogramma en de Kaderrichtlijn Water, zoals waterberging, het tegengaan van verdroging en beekherstel. Het project kwam tot stand door samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

In het project zijn voornamelijk locaties van verdwenen watermolens onderzocht. Geïnventariseerd is wat er rest van de landschappelijke structuren. Met behulp van een nieuw ontworpen selectiekader is vervolgens geanalyseerd welke rol de vergeten watermolen mogelijk kan hebben in toekomstige gebiedsontwikkelingen. Eén van de molenlocaties is nader uitgewerkt in een schetsontwerp.

In het bijgevoegde rapport leest u de resultaten van het onderzoek.