Snelle Loop, benedenloop


Met het project de Snelle Loop, benedenloop gaat waterschap Aa en Maas aan de slag met verschillende opgaven: beekontwikkeling, vispasseerbaarheid en het creëren van een ecologisch verbindingszone (EVZ). Het uitvoeren van de opgaven draagt bij aan een veerkrachtiger watersysteem die de klimaatextremen beter aan kan.

Locatie

Het projectgebied betreft een traject van circa 3,5 km, globaal gelegen tussen de Kivitsbraak en de Gemertseweg. Kenmerkend langs de Snelle Loop, benedenloop zijn buurtschap Tereyken en natuurgebied de Grotelsche Heide.

Wat gaan we doen?

 • We richten een gedeelte van de Snelle Loop opnieuw in ten behoeve van beekontwikkeling;
 • We leggen ecologische verbindingszones aan, dit is een strook natuur langs de beek die de natuurgebieden weer verbindt. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig;
 • Door de herinrichting en aanleg van de ecologische verbindingszone verhogen wij de ecologische waterkwaliteit van de beek;
 • We verbeteren twee vismigratieknelpunten in de Snelle Loop, zodat vissen zich makkelijker kunnen verplaatsen;
 • We houden met de inrichting rekening met waterconservering.

Wat hebben we gedaan?

Samen met een adviseursbureau hebben wij voor de Snelle Loop, benedenloop een ontwerp inrichtingsplan opgesteld. Deze hebben wij samen met onze partners middels een tweetal klankbordgroep bijeenkomsten besproken en verder vorm gegeven.

Planning

We maakten voor het project Snelle Loop, benedenloop een projectplan. De ontwerpversie van het projectplan is op 17 december 2019 door het Dagelijks Bestuur van het waterschap vastgesteld. Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen tot en met 3 februari 2020. We verwachten in het najaar van 2020 te starten met de werkzaamheden aan de Snelle Loop, benedenloop.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Gemeente Laarbeek
 • Staatsbosbeheer
 • ZLTO
 • IVN
 • Lokale Heemkunde

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Snelle Loop:

Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze

Moerasbeek in Bakel

In 2005 zijn we gestart met het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze. We voerden een deel van het project al uit en gaan nu aan de slag met de Esperloop.

Beekontwikkeling Peelse Loop

De beek de Peelse Loop van boven met nevengeul

In het project Beekontwikkeling Peelse loop gingen we met verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de slag: water, verkeer, leefomgeving, natuur en recreatie.

Optimalisatie peilbeheer Goorloop/Snelle Loop

De beek de Goorloop

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelle Loop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.