Totaalaanpak EVZ/ Beekherstel Helmond


Hier hebben we de beken natuurlijker ingericht om als verbinding te dienen tussen bestaande natuurgebieden. Het profiel van de beek is aangepast, er zijn natuuroevers ingericht, struweel en houtwallen zijn aangeplant en er zijn diverse amfibieënpoelen gegraven. Het project is afgerond.

2013-09-15_14.16.50