NVO-programma


In het werkgebied van Waterschap Aa en Maas leggen we bij delen van een aantal waterlopen natuurvriendelijke oevers aan. Daarmee zetten we in op het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Natuurvriendelijke oevers (NVO) vormen een goede leefomgeving voor dieren en planten, dit stimuleert de biodiversiteit. We gaan de komende periode in diverse deeltrajecten aan de slag.

Met het NVO-programma geven we verder invulling aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Meer informatie hierover is opgenomen in het Waterbeheerplan.

Nieuws

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 22 november 2022 het ontwerp-projectplan Waterwet NVO Oploosche Molenbeek & Lactariabeek vastgesteld. Het projectplan ligt van 28 november tot en met 9 januari 2023 ter inzage. De stukken zijn te raadplegen op deze pagina bij Documenten en op www.officielebekendmakingen.nl.

Wat gaan we doen?

Dat is afhankelijk van het landschap rondom de waterloop en het type waterloop (beek, sloot of kanaal). Mogelijke maatregelen zijn:

 • We leggen bij sloten en kanalen meestal flauwe oevers aan met een geleidelijke overgang van water naar land. Daarmee vergroten we het gebied waar bepaalde types water- en oeverplanten groeien, zoals de Zwanenbloem en Fonteinkruiden.
 • We plaatsen in beken pakketten van dood hout. Dit brengt afwisseling in de stroomsnelheden van het water en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld slib, zand,  blad en grind blijft liggen. Daarnaast vormt het hout een schuil- en paaiplek voor vissen, zoals de kopvoorn, en waterdieren, zoals kokerjuffers.
 • We brengen bij beken beschaduwing aan met als doel het leefgebied voor waterdieren en vissen te verbeteren. Door beschaduwing is minder maaiwerk nodig en minder verstoring in de beek. Ook draagt beschaduwing bij aan een verbetering van zuurstofhuishouding in het water en een gevarieerde beekbodem door blad- en takinval.
 • Waar mogelijk passen we de manier van beheer en onderhoud aan ten behoeve van de ecologische ontwikkeling.

Deze maatregelen voor NVO's zijn gebaseerd op Ecologisch Streefbeeldenboek Watersysteem van Waterschap Aa en Maas. Hierin worden de ecologische inrichtings- en onderhoudsopgaven voor de oppervlaktewateren gepresenteerd.

Locatie

Het gaat om diverse waterlopen in het werkgebied die door of namens het waterschap worden onderhouden, de zogenoemde A-watergangen. Voor het NVO-programma zijn dat sloten, kanalen of beken. Hieronder een overzicht van onze districten waar de werkzaamheden kunnen plaatsvinden.

overzichtskaartje1

Deeltrajecten NVO

We gaan in deeltrajecten aan de slag. Per district zijn de volgende deeltrajecten in voorbereiding of gerealiseerd vanuit het NVO-programma. Deze lijst kan tussentijds worden aangevuld.

 • In voorbereiding: NVO Oploosche Molenbeek | NVO Lactariabeek
 • Gerealiseerd: NVO Tochtsloot

Het omtwerp-projectplan Waterwet NVO Oploosche Molenbeek & Lactariabeek ligt van 28 novemner 2022 tot en met 9 januari 2023 ter inzage, meer informatie onder het kopje Nieuws op deze pagina.

 • In voorbereiding: NVO Dungense Loop | NVO Donkersvoortscheloop | NVO Wambergsebeek

 • In voorbereiding: NVO Vlier | NVO Snelle Loop | NVO Diepenhoekseloop

Het projectplan Waterwet NVO Snelleloop lag van 7 juli 2022 tot en met 18 augustus 2022 ter inzage. Het ontwerp-projectplan Waterwet lag van 18 februari 2022 tot en met 1 april 2022 ter inzage.

 • In voorbereiding: NVO Nieuwe vliet | NVO Engelense aanvoersloot

Planning

Omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd zodra de voorbereiding voor een deeltraject gaat starten. Uiterlijk 2027 moeten de deeltrajecten vanuit het NVO-programma zijn gerealiseerd.

Samenwerkingspartners

 • Gemeenten
 • Provincie Noord-Brabant
 • Rijkswaterstaat
 • ZLTO
 • Lokale heemkundekringen
 • Terreinbeherende organisaties


Dit project wordt gefinancierd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Logo-Provincie-1530x852