Lage Raam: een stand van zaken


Dat de coronapandemie invloed heeft op de werkzaamheden voor het gebied van de Lage Raam is gebleken. Vanwege de overheidsrichtlijnen is het fysiek bij elkaar komen lange tijd niet aan de orde geweest en hebben de contacten met de belanghebbenden voornamelijk via digitale weg plaatsgevonden. Met het versoepelen van de maatregelen komt daar gelukkig weer verandering in en kunnen we voorzichtig gaan denken aan keukentafelgesprekken en een werksessie met belanghebbenden.

In de afgelopen periode zijn voor het gebied van de Lage Raam een aantal gesprekken geweest met de begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep is samengesteld uit belanghebbenden rond de peilverhoging bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en stuw Meisevoort nabij Tongelaar. Deze gesprekken zijn in een constructieve sfeer verlopen en hebben helderheid gebracht in het vervolg van het proces rond de Egweg.

Ondertussen worden door het projectteam van het waterschap voorbereidingen getroffen ten behoeve van het integrale ontwerp voor de Lage Raam, want op de achtergrond kunnen deze werkzaamheden doorgaan.

We gaan er vanuit dat we in juni en juli van dit jaar weer de eerste keukentafelgesprekken kunnen hebben met de afzonderlijke belanghebbenden. Deze zullen plaatsvinden met de medewerkers van het waterschap die al eerder gesprekken hebben gevoerd. Dan wordt meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt de nieuwe omgevingsmanager van het waterschap te introduceren, Els Geurts. Zij zal bij de gesprekken ook aanwezig zijn. De belanghebbenden ontvangen daarvoor bericht van het waterschap voor het maken van een afspraak. Nogmaals, we gaan er vanuit dat de richtlijnen van de overheid daartoe de mogelijkheid geven. Uiteraard speelt de persoonlijke voorkeur van de belanghebbenden in kwestie daarbij een belangrijke rol; er moet immers het vertrouwen zijn dat een dergelijk gesprek veilig kan plaatsvinden.

In dat verlengde gaan we er vanuit dat we in juli van dit jaar een werksessie over het ontwerp van de Lage Raam met enkele belanghebbende partijen kunnen organiseren. Hiervoor geldt ook dat die partijen door het waterschap persoonlijk zullen worden benaderd voor deelname en dat de richtlijnen van de overheid daartoe de ruimte geven. We zijn blij dat we daarvoor zicht hebben op de contacten met de belanghebbenden in het gebied en dat we die weer kunnen aangaan in de vorm van de genoemde gesprekken en een werksessie. Zodra het ontwerp verder is ontwikkeld na de werksessie zullen we ook overige belanghebbenden informeren over de laatste stand van zaken van het ontwerp en is er de mogelijkheid om hier suggesties op aan te vullen of vragen over te stellen. Houd de nieuwsbrief van de Verborgen Raamvallei hiervoor in de gaten of de projectpagina van de Lage Raam.