Lage Raam: alle plannen komen samen


Op onze website of in de digitale nieuwsbrief heeft u mogelijk al vaker iets gelezen over de plannen voor de Lage Raam. Zoals de uitvoering van de werkzaamheden bij de Beerseweg/Vissteeg of de toekomstige peilverhoging bij de stuwen Egweg en Meisevoort. In dit artikel praten wij u bij over de laatste stand van zaken.

Meer tijd voor besluiten

Momenteel kunnen er door corona geen keukentafelgesprekken of bijeenkomsten plaatsvinden. Het waterschap houdt vast aan haar uitgangspunt om de peilverhoging en de beekontwikkeling in goed overleg met de streek vorm te geven. Daarom kiest het waterschap er voor om de besluitvorming uit te stellen. Op verzoek van bewoners en grondeigenaren wordt nu wel gewerkt aan het ontwerp van het integrale plan: peilverhoging en beekontwikkeling worden in één plan vormgegeven.

Andere aanpak peilverhoging

Naar aanleiding van de reacties uit de omgeving is de aanpak voor de peilverhoging ten behoeve van watervoorraadbeheer tegen het licht gehouden. Er is besloten om niet één voorkeursalternatief te kiezen, maar twee scenario’s met verschillende waterpeilen verder uit te werken tot integrale ontwerpen. Hierin worden meteen alle projectonderdelen voor de Lage Raam samengevoegd, zoals hoogwaterbescherming voor Grave, de beekinrichting en de natuurontwikkeling. Voor grondeigenaren en bewoners wordt in de integrale ontwerpen ook duidelijk gemaakt welke effecten het voor hun heeft.

Waar bestaat het integrale plan uit?

Vorig jaar heeft de focus bij de Lage Raam vooral gelegen op het onderzoeken van de verschillende scenario’s voor de peilverhoging bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en stuw Meisevoort nabij Tongelaar. Ook zijn de werkzaamheden tussen de Beerseweg en Vissteeg bij Mill van start gegaan en afgerond. Dit deeltraject is een voorbeeld voor de rest van de plannen om van de Lage Raam een meer natuurlijke beek te maken. Alle projectonderdelen voor de Lage Raam hebben raakvlakken met elkaar en worden in 2021 samengevoegd tot één integraal plan. Dit totaalplan zal bestaan uit:

  • Het inrichten van de Lage Raam naar een natuurlijke moerasbeek waar meer ruimte is voor water en natuur.
  • De beek wordt zo ingericht dat deze bijdraagt aan een veerkrachtiger watersysteem die klimaatextremen beter aan kan (voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien).
  • Daarnaast wordt de Lage Raam meer toegankelijk gemaakt, zodat iedereen kan genieten van het water en de natuur.
  • Het waterpeil wordt verhoogd bij de stuwen Egweg en Meisevoort. Deze maatregel geeft invulling aan de opgaves rondom watervoorraadbeheer van de landbouw en verdroging van natuurgebieden.
  • We realiseren een waterberging om te voorkomen dat in de kern van Grave in uitzonderlijke gevallen wateroverlast ontstaat.
  • Aanleg van meerdere kilometers aan ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers.

Schaderegeling

In samenhang met de peilverhoging wordt door het waterschap ook gewerkt aan een schaderegeling. Dat doen we om eventuele nadelige effecten van de peilverhoging op bedrijfsvoering en vastgoed te vergoeden wanneer die niet met mitigerende maatregelen opgelost kunnen worden. De uitwerking van de schaderegeling duurt langer dan verwacht. Met bewoners en grondeigenaren is afgesproken dat de schaderegeling bekend is voordat volgende besluiten genomen worden. Daarmee wordt bij het vaststellen van het definitief plan (het zogenoemde projectbesluit Omgevingswet) ook een schaderegeling van kracht.

Hoe ziet het stappenplan er uit?

In de figuur hieronder is het proces voor de plannen voor de Lage Raam in stappen weergegeven. Te zien is dat alle plannen in het gebied worden uitgewerkt in twee ontwerpen, met ieder een ander scenario voor de peilverhoging. Ook is te zien wanneer u mee kunt denken over de plannen of geïnformeerd kan worden tijdens een informatiebijeenkomst.

Processchema Lage Raam (extern)

In onderstaande video legt onze omgevingsmanager Max Slimmens het volledige stappenplan op de afbeelding voor de Lage Raam uit.

Vervolg

Zowel de beperkingen door de corona maatregelen als de andere aanpak van de peilverhoging zorgen voor vertraging. Door die vertraging blijven belangrijke aspecten te lang liggen, zoals de invulling van de schaderegeling en wat dat voor een individueel bedrijf betekent. Dat is vervelend, want dat leidt voor alle partijen tot onzekerheid. Het waterschap blijft er belang aan hechten dat een zorgvuldig proces voor de planning gaat. Van de aangepaste totaal aanpak wordt de komende tijd inzichtelijk gemaakt op welk moment de stappen doorlopen zullen worden om tot een integraal plan voor de Lage Raam te komen.