Vergroen uw grond met subsidie


Door nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt het buitengebied niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook meer ruimte aan typische soorten van het agrarisch cultuurlandschap, zoals patrijs, kerk- en steenuil, kikkers, talloze vlindersoorten en niet te vergeten bijen en hommels. Over deze laatste verschijnen met regelmaat alarmerende berichten. Met vergroening kunnen al deze soorten worden geholpen. Voor de bijen is zelfs een specifiek ‘bijenpakket’ gemaakt.

De provincie Noord-Brabant faciliteert groene ontwikkelingen via diverse regelingen. Ook in het gebied van de Raamvallei kan hiervan gebruik worden gemaakt. Zo is er het ‘Groen Blauw Stimuleringskader’, ook wel Stika genoemd. Hiermee kunnen particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) op basis van vastgestelde voorwaarden en vergoedingsnormen een bijdrage krijgen voor de aanleg en/of het beheer van landschapselementen. Denk hierbij aan karakteristieke elementen van het cultuurlandschap zoals knotwilgen, hagen en amfibieënpoelen. Maar de regeling biedt soms ook mogelijkheden om wandelpaden te realiseren of bloemrijke (akker)randen aan te leggen. De vergoedingen worden vastgelegd in meerjarige overeenkomsten. De middelen hiervoor worden beschikbaar gesteld door de gemeenten, waterschap Aa en Maas en de Provincie.

Advies aan de keukentafel

Bent u geïnteresseerd in deze regeling, dan kunt u contact opnemen met de veldcoördinator. Deze kan u gratis advies geven. Voor deze regio fungeert Sjoerd Emmen, in opdracht van de gezamenlijke agrarische natuurverenigingen, als aanspreekpunt. U kunt hem bereiken via: tel: 06-86846999 of mail: sjoerd@orbis.nl.

Naast de Stikaregeling kan ook gebruik worden gemaakt van de ‘Subsidieregeling Natuur’. Met deze regeling kunnen landschappelijke elementen worden aangelegd buiten woon- en agrarische erven. Vergroening óp erven kan dit jaar alleen in de gemeente Cuijk via het project ‘Erven Plus’. Ook voor deze financieringsmogelijkheden kunt u contact opnemen met Sjoerd Emmen.

Voor algemene informatie over regelingen, bezoek: www.brabantslandschap.nl.