Ecologische Verbindingszone Koningsvliet


Waterschap Aa en Maas legt met de gemeente Heusden een ecologische verbindingszone (EVZ) aan langs de Koningsvliet. Deze natuurstrook wordt 2,5 kilometer lang en verbindt de natte natuurparels ‘Sompen en Zooislagen’ en ‘Hooibroeken’. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig.

Locatie

Het projectgebied ligt in de gemeente Heusden, ten noorden van het dorp Haarsteeg. De nieuwe ecologische verbindingszone langs de Koningsvliet loopt van het Haarsteegs Wiel tot aan de provinciale weg N267.

Wat gaan we doen?

  • We leggen een flauwe, natuurvriendelijke oever langs het hele traject;
  • We leggen poelen aan voor amfibieën aan de westelijke kant van het traject;
  • We planten bomen en struiken tegen de provinciale weg N267;
  • We zorgen voor bloemrijk grasland;
  • We zorgen ervoor dat planten en dieren zich thuis voelen langs de Koningsvliet.

Wat hebben we gedaan?

Het ontwerp-projectplan lag begin 2019 ter inzage. Tijdens een inloopbijeenkomst in januari 2019 hebben we het ontwerp-projectplan toegelicht.

Planning

Het definitieve projectplan moet door het bestuur van het waterschap worden vastgesteld. We verwachten na de zomer van 2019 te starten met de werkzaamheden.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Heusden

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Ecologische Verbindingszone Koningsvliet:

Natte natuurparel Sompen en Zooislagen

Water in natuurgebied Somen en Zooislagen

De Natte Natuurparel Sompen en Zooislagen bestaat voor een belangrijk deel uit een oude Maasmeander. Hier zijn enkele waardevolle restanten van het vroegere polder- en rivierengebied te vinden. Om dit te behouden zijn sloten gedempt en de waterstanden in de sloten zijn verhoogd middels de stuwen en het bevloeien van gronden.

Natte natuurparel Hooibroeken

Water in natuurgebied Hooibroeken

Hier heeft het waterschap de karakteristieke natuur hersteld. De waterstand in de winter is verhoogd door het afdammen en hergraven van een aantal sloten en greppels en percelen zijn bevloeid met kwalitatief hoogwaardig kwelwater waardoor vochtig schraalland, bloemrijk grasland, dotterbloemhooiland en elzenbroekbos behouden wordt.

Aanpak wateroverlast Vlijmen Noord

Water bij de woonwijk Vlijmen Noord

Samen met de gemeente Heusden hebben we de waterhuishouding in Vlijmen Noord verbeterd. Het watersysteem is nu zodanig robuust ingericht dat wateroverlast in de toekomst kan worden voorkomen. Naast klimaatbestendig maken van de wijk is ook gedacht aan woonplezier aan het water.