Aanpak hoogwater 's-Hertogenbosch en omgeving


In juli 2021 stonden grote delen van Limburg in korte tijd onder water. Hoogwater en extreme buien, een gevolg van klimaatverandering, veroorzaakten dit hoogwater. Enorme schade was het gevolg. Dit kan ook in de regio ’s-Hertogenbosch gebeuren. De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat zijn daarom samen aan de slag om ’s-Hertogenbosch en omgeving te beschermen tegen hoogwater.

De opgave

Als er veel water via de Maas naar ’s-Hertogenbosch stroomt en er tegelijk veel water via de beken de Aa en de Dommel naar ’s-Hertogenbosch stroomt kan het voorkomen dat het water uit de beken niet meer kan uitstromen in de Maas. Voor dit water moet een oplossing gezocht worden. Deze situatie kan zich al voor doen in het huidige klimaat, denk maar aan de situatie in Limburg in juli 2021. Richting de toekomst wordt de opgave nog groter. Met de huidige klimaatscenario’s is er ongeveer 36 miljoen kuub extra water waarvoor een plek gezocht moet worden, boven op de al bestaande 14 miljoen kuub. Ook deze hoeveelheid zal in de toekomst waarschijnlijk nog groter worden onder invloed van de klimaatverandering.

Locatie

Het projectgebied ligt in de wijde omgeving van ’s-Hertogenbosch, zowel in het beheergebied van waterschap Aa en Maas als waterschap De Dommel. We kijken samen met partners naar de gevolgen van hoogwater en mogelijke oplossingen van Boxtel tot ’s-Hertogenbosch. De belangrijkste beken die in dit gebied stromen zijn de Aa en de Dommel.

Wat gaan we doen?

 • We willen ‘s-Hertogenbosch en omgeving goed beschermen tegen hoogwater;
 • We zoeken daarom naar oplossingen om circa 36 miljoen kuub water op te vangen, al weten we ook dat deze opgave in de toekomst groter zal worden door klimaatverandering;
 • We combineren de waterveiligheid met andere opgaven en kansen in het gebied, zoals woningbouw, natuurontwikkeling, landbouw, energie, recreatie en cultuurhistorie;
 • We werken de mogelijke oplossingen verder uit samen met de betrokken overheden, maatschappelijk organisatie en belanghebbenden;
 • Daar waar we op korte termijn al een maatregel uit kunnen voeren om wateroverlast te voorkomen, doen we dat.

Bekijk de animatie

Het project heeft een enorme omvang qua gebied én qua opgave. Daarom hebben we een filmpje gemaakt om het project toe te lichten aan de hand van een aantal animaties. In 3 minuten nemen we je mee door het gebied, de werking van het watersysteem, de opgave en de aanpak hoe we tot oplossingen willen komen.

Planning

In 2022 is heel breed gezocht naar oplossingen. Dit jaar gaan we de 11 mogelijke oplossingen die het meest realistisch en haalbaar zijn verder onderzoeken. Besluiten over de maatregelen nemen de besturen pas na goed overleg met betrokkenen.

Wat hebben we gedaan?

De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen getroffen, zoals de aanleg van waterbergingen in het project Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (ook wel bekend als HoWaBo). Deze maatregelen blijken echter niet voldoende voor de toekomst. Uit recente berekeningen van de waterschappen blijkt dat als er veel water via de Maas én veel water via de beken de Aa en de Dommel naar ‘s-Hertogenbosch komt, bijvoorbeeld door extreme buien zoals in Limburg in de zomer van 2021, we het water uit de beken niet kwijt kunnen op de Maas. Er zijn daarom maatregelen nodig om 50 miljoen kuub water op te vangen. Met de eerdere maatregelen uit het project HoWaBo is er ruimte gerealiseerd voor het opvangen van 14 miljoen kuub water. Dat betekent dat er nog voor de resterende 36 miljoen kuub water een oplossing gezocht moet worden.

Bekijk meer achtergrondinformatie over het gebied en de opgave

Deze opgave hebben we voor nu goed in beeld, al weten we ook dat deze in de toekomst groter zal worden door klimaatverandering. Daarom hebben we in de breedte gezocht naar oplossingsrichtingen. We hebben voor nu een aantal mogelijke oplossingen bedacht en deze werken we verder uit. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer waterberging, het verbeteren van bestaande waterbergingen of de aanleg van een gemaal bij spuisluis Crèvecoeur. Maatregelen nemen we in ons hele werkgebied en niet alleen in of rond ’s-Hertogenbosch, ook verder stroomopwaarts richting Helmond. Iedereen draagt een steentje bij aan de oplossing! Alle mogelijke oplossingen worden verder onderzocht op bijvoorbeeld haalbaarheid en maakbaarheid. Dit doen we samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden.

Ideeënboek

Begin 2022 is heel breed gezocht naar oplossingen. Tijdens verschillende werksessies zijn door water en ruimtelijke ordening collega’s van alle betrokken organisaties oplossingen verzameld in een ‘bouwstenenboek (pdf, 36 MB)’, oftewel een 'ideeënboek'.  Deze ideeën zijn vervolgens getoetst op basis van analyses en doorrekeningen door inhoudelijk experts. Ze hebben beoordeeld op verschillende criteria, waaronder kosten en effectiviteit (bijdrage aan de opgave), ook zijn meekoppelkansen zoals lopende projecten in beeld gebracht. Op basis daarvan zijn 11 kansrijke oplossingen naar voren gekomen die we verder gaan uitwerken. Dit zijn maatregelen die op korte termijn inzetbaar en effectief kunnen zijn alsook maatregelen die op de langere termijn te realiseren zijn. Ook is er niet alleen gekeken naar de beken in de regio, maar ook naar de Maas. Gezien de zeer grote opgave ligt het in de lijn der verwachting dat een selectie van de oplossingen onvoldoende zal zijn om de opgave voor nu en in de toekomst in te vullen. De verwachting is dan ook dat alle oplossingen (gedeeltelijk) nodig zullen zijn om aan de normen te kunnen blijven voldoen. Duidelijk is dus al wel dat een combinatie van natuurlijke en technische maatregelen nodig zijn om het hoogwaterprobleem voor nu en in de toekomst aan te pakken.

Mogelijke oplossingen

De 11 mogelijke oplossingen die verder uitgewerkt worden zijn:

 • Bovenstrooms vasthouden (zowel ver weg als dichtbij ’s-Hertogenbosch)
 • Verhogen maatgevende waterstand naar 5.20m+NAP bij de Vughter Stuw tijdens calamiteit
 • Dungense Polder: Inrichten waterbergingsgebied
 • Bossche Broek Noord en Zuid: Verbeteren huidige berging
 • Bokhovense Polder, Engelermeer en Sompen & Zooislagen: Inrichten waterbergingsgebied
 • Optimaliseren waterberging Engelermeer: Nieuwe inlaat voor vollopen huidige waterberging
 • Baardwijkse overlaat: Inrichten waterbergingsgebied
 • Vergroten Drongelens Kanaal
 • Peilscheiding: Regelbaar peilscheidingskunstwerk aanbrengen om Dommel en Aa te scheiden
 • Gemaal Crèvecoeur: Aanleg gemaal van bijv. 50 m3/sec of 75 m3/sec
 • Extra afvoer via Wilhelminakanaal

Klik op onderstaande kaart voor een uitvergroting

Kaart 11 oplossingen

1

2021

Verkenning opgave

2

2022

Ideeënboek

3

2023

11 mogelijke oplossingen

Samenwerkingspartners

 • Waterschap De Dommel
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Gemeente Heusden
 • Gemeente Boxtel
 • Gemeente Vught
 • Gemeente Sint-Michielsgestel
 • Rijkswaterstaat

Veelgestelde vragen

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van het project 'Aanpak hoogwater 's-Hertogenbosch en omgeving':

Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo)

Rijskampen winter

Aa en Maas heeft De Gement in Vught en de omgeving van het Engelermeer ingericht als waterbergingsgebieden. Deze beschermen ‘s-Hertogenbosch tegen hoog water.

Dynamisch Beekdal

Dynamisch Beekdal - fietsbrug

Het nieuwe beekdal biedt meer ruimte voor recreatie. We herstelden verloren gegane natuur. Zo voorkomt Aa en Maas wateroverlast in ‘s-Hertogenbosch.

Natte Natuurparel Moerputten en Vlijmens Ven

moerputten-vlijmens-ven---streefbeeld

Aa en Maas herstelde de zeldzame natuur in de Moerputten en het Vlijmens Ven. De waterhuishouding van het natuurgebied en het achterliggende gebied verbeterde.

Contact

Ingrid Rijkers

Ingrid Rijkers 2 Aa en Maas
Functie
Projectmanager
Telefoon
073-61 58 269
E-mail
irijkers@aaenmaas.nl

Zoë Verdiesen

Zoe Verdiesen 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider
Telefoon
06-42 20 66 67
E-mail
zverdiesen@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief