Zoeken in bekendmakingen

ln de bekendmakingen laat het waterschap weten welke (ontwerp)besluiten zijn genomen, of een ontwerpbesluit ter inzage ligt en inspraak mogelijk is. Waterschap Aa en Maas publiceert bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Deze publicatiewijze voldoet aan de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking.