Veelgestelde vragen

Zoek een vraag

Resultaten 1 - 5 van 8
Wat is de watertoets?  

Onder de watertoets valt het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en beoordelen.

De watertoets is opgenomen in het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro). Het doel van de watertoets is de waterbelangen evenwichtig laten meewegen in het planvormingsproces. Hierbij wordt een veilig, gezond en duurzaam watersysteem nagestreefd. Zowel waterkwantiteits- als waterkwaliteitsaspecten zijn daarbij belangrijk.


Op wat voor soort plannen is de watertoets van toepassing?  
Voor de meeste ruimtelijke planvormingsprocedures is een watertoets verplicht. Bijvoorbeeld bestemmingsplannen, projectbesluiten en milieueffectrapportages hebben een waterparagraaf. Het waterschap toetst deze paragraaf. Ook  bij structuurvisies betrekt u het waterschap
Voor wie is de watertoets bedoeld?  
De watertoets is voor schrijvers van een wateparagraaf. Een goede waterparagraaf vergt inhoudelijke vakkennis van water op technisch en planologisch gebied. Het is dus erg belangrijk dat civieltechnici, hydrologen en planologen samenwerken.
Wat houdt een wateradvies voor de watertoets in?  

We beoordelen of uw plan voldoende rekening houdt met de waterbelangen. Soms zijn hierover in een eerder stadium al afspraken gemaakt. Wij geven in het advies onze visie op water in/nabij het plangebied. Afhankelijk van de complexiteit van uw plan kan dit betrekking hebben op zowel waterkwaliteit als –kwantiteit.

We maken onderscheid tussen eisen en wensen.

 Met eisen moet u rekening houden in de ruimtelijke planvorming. Ze vormen de randvoorwaarden voor een waterplan. Denk aan bijvoorbeeld een wateropgave of een ecologische verbindingszone.
Wensen zijn optioneel. Voorbeeld: water gebruiken om de beeldkwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren

 

Welke regelgeving is van toepassing bij een watertoets  

Beleid van gemeente, provincie en rijk is van toepassing bij een watertoets. Toetsing van uw waterparagraaf gebeurt op kwaliteit en kwantiteit. De verwerking van hemelwater, afvalwater en planologische ‘waterbestemmingen’ kunnen aan bod komen in een plan.