Rekenkamercommissie


De rekenkamercommissie van Aa en Maas ondersteunt het algemeen bestuur van het waterschap bij de uitvoering van zijn taken. De rekenkamercommissie wil bijdragen aan meer inzicht in onze prestaties en waar nodig aanbevelingen doen voor de toekomst.

Vergaderstukken

Wil je de vergaderstukken inzien? Klik dan hieronder op de knop.

Bekijk de vergaderstukken

Taken van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en doet gericht onderzoek. De belangrijkste vragen daarbij hebben betrekking op:

  1. doeltreffendheid: heeft Aa en Maas de doelstellingen en beoogde effecten behaald?
  2. doelmatigheid: hebben we de prestaties geleverd met een minimale inzet van middelen?
  3. rechtmatigheid: hebben we gehandeld conform de geldende wet- en regelgeving?

De onderzoeken, adviezen en aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn praktisch toepasbaar en staan in het teken van leren en verbeteren.

De werkwijze van de rekenkamercommissie

Weten hoe de rekenkamercommissie werkt? Bekijk dan de onderstaande documenten:

Goed om te weten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

De rekenkamercommissie van Waterschap Aa en Maas is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De rekenkamercommissies van de deelnemende waterschappen zijn vertegenwoordigd in de nieuw opgerichte ‘Waterkring’ van de vereniging.

Bekijk de video

Meer weten over de visie van de Waterkring op de rekenkamerfunctie bij de waterschappen?

Bekijk de position paper

Documenten

Jaarverslagen

Recente onderzoeksrapporten

2022

Aanbiedingsbrief rekenkameronderzoek (bestuurlijke) samenwerking realisatie waterschapsdoelen (pdf, 142 kB)

Reactie DB op review Rekenkamer inzake bestuurlijke samenwerking realisatie water- en klimaatdoelen (pdf, 56 kB)

Review bestuurlijke samenwerking met gemeenten (pdf, 291 kB)

2021

QuickScan “Realisatie natuurdoelen”:

Aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie review natuurdoelen (pdf, 60 kB)

Onderzoeksrapport Review realisatie natuurdoeleinden (pdf, 1.1 MB)

Reactie DB op review Rekenkamer inzake realisatie natuurdoelen (pdf, 59 kB)

QuickScan “Handhaving op basis van monitoring oppervlaktewaterkwaliteit”:

Quickscan Handhaving op basis van monitoring oppervlaktewaterkwaliteit (pdf, 1.1 MB)

Brief aan DB 'Quickscan Handhaving op basis van monitoring oppervlaktewaterkwaliteit' (pdf, 144 kB)

Reactie DB op rekenkamercommissierapport 'Handhaving op basis van monitoring oppervlaktewaterkwaliteit' (pdf, 58 kB)

2020

Meanderende Maas Definitieve bestuurlijke nota onderzoek voor bestuurlijk wederhoor (pdf, 372 kB)

Meanderende Maas Definitieve Nota van Bevindingen onderzoek na verwerking resultaten ambtelijk wederhoor (pdf, 1.1 MB)

Meanderende Maas DB zienswijze op onderzoeksrapport Meanderende Maas (pdf, 171 kB)

Meanderende Maas Rekenkamercommissie nawoord op zienswijze DB rapport Governance Meanderende Maas (pdf, 384 kB)

2019

Quickscan samenwerking (pdf, 1.6 MB)

Bijlage: aanbieding quickscan samenwerking (pdf, 83 kB)

Bijlage: beoordeling DB quickscan samenwerking (pdf, 186 kB)


2018

Quick scan Klachten en meldingen 2018 (pdf, 893 kB)

2017

Onderzoek Baggeren (pdf, 2.3 MB)

Rekenkamerbrief grondverwerving

bijlage (pdf, 357 kB)

Maak kennis met onze commissie

Vragen? We helpen je graag!

John Kapteijns

john kapteins
Functie
Ambtelijk secretaris
Telefoon
073 - 61 56 680
E-mail
JKapteijns@aaenmaas.nl