Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Oost-Brabant


20 mei 2020

Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en daaraan gekoppelde effecten op de waterstanden stelt waterschap Aa en Maas per vandaag een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in. In het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen. Ook het besproeien van tuinen en sportvelden uit sloten en beken is verboden. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is. Nog niet eerder is het verbod zo vroeg ingesteld.

Kaart onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op bovenstaande tekening.

Bekijk de kaart digitaal

Uitzonderingen op het verbod

De volgende beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is: 
- benedenstroomse gedeelte van de Sambeekse uitwatering en benedenstroomse gedeelte van de Raam;

- Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse);

  1. Water gebruikt voor het blussen van branden;
  2. Weidepompen voor het water geven aan vee;
  3. Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage;
  4. Deelnemers aan de pilot Bier, Boer, Water voor het conserveren en hergebruiken van water;
  5. Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Wees zuinig met water

Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, roept inwoners en agrariërs op om zuinig om te gaan met water: "Wij doen alles wat mogelijk is om boeren, tuinders en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. Maar dat is in droge periodes niet eenvoudig. Door de droogte zakt het water in sloten en beken snel weg en dat geldt helaas ook voor het grondwater. Om deze droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.”

Warm voorjaar

Er is sprake van een uitzonderlijk droog voorjaar. Sinds half maart valt er nauwelijks regen en is het veelal zonnig en warm weer. Deze droogte zorgt ervoor dat de waterstanden snel dalen en het lijkt erop dat het de komende periode veelal droog blijft. Nog niet eerder heeft het waterschap het onttrekkingsverbod zo vroeg in moeten stellen.

Waarom een onttrekkingsverbod?

Het waterschap wil verdere daling van het waterpeil voorkomen en voldoende watervoorraad behouden voor de warme en droge periode die nog komt. Door lage waterstanden kan er namelijk schade aan oevers en kades worden aangericht. Daarnaast is er kans op een verslechtering van de waterkwaliteit, doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Hierdoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.

Droogte tegengaan door water vast te houden

Waterschap Aa en Maas is al langere tijd samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders bezig het water goed en langer vast te houden om te voorkomen dat het onnodig wegstroomt. De volgende maatregelen zijn getroffen:

- Stuwen zo hoog mogelijk gezet om grondwater aan te vullen;

- Maximaal water aanvoeren uit Maas en kanalen;

- Buffers aangelegd om aanhoudende droogte te gebruiken voor achterliggend gebied (voorbeeld  zandwinplas Hoogdonk, ten zuiden van Deurne. Hierdoor wordt 100.000 m3 water (100.000.000 liter) opgespaard;

- Waar nodig dichtzetten vistrappen om te voorkomen dat water onnodig de Maas instroomt (bijvoorbeeld de vistrap bij Crevecoeur waar het water vanuit de Dieze (Aa en Dommel) naar de Maas stroomt).

Controle

Om het belang van het naleven van het verbod extra te onderstrepen, kan het waterschap in lijn met de landelijke handhavingstrategie zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk optreden.

Wij voeren dan ook controles uit in het veld. Bij een overtreding van het verbod riskeert de overtreder een boete.

Het onttrekkingsverbod is ook terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl